ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

14

28

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

16

14

30

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

26

26

52

2

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

56

54

110

4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

15

7

22

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

9

14

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6

8

13

21

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

29

57

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

0

0

0

0

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2

0

0

0

0

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

0

0

0

0

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ

0

0

0

0

รวม

84

83

167

7

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563