วิสัยทัศน์ 

     นักเรียนโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมมีคุณภาพตามหลักสูตร ปลูกฝั่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางสู่การพัฒนาผู้เรียน  

 พันธกิจ   

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 2. จัดและส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

ของผู้เรียน

 1.   บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
 2.   น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป้าประสงค์
 3. ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง และมี
              คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนมีความรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยภูมิใจในถิ่นฐาน
 5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
 9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์(Strategy)

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือใน

              การเรียนรู้ 

 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและ
              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วม
              จากทุกภาคส่วน

 

การประเมินตัวเองก่อนออกจากบ้าน

ช่องทางการเรียนออนไลน์

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติการเข้าชม

250218
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
504
1115
245830
12769
16534
250218

Your IP: 44.192.54.67
2021-10-26 01:41

รับชมสูงสุด

 • กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานกิจกรรมนักเรียนและสภานักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  อาทิเช่น การแสดงละครภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน เกมทายใครคือซานต้า และการแลกของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนาน

ข่าวสาร