อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

เอกลักษณ์

โรงเรียนร่มรื่น

ค่านิยมองค์กร
    เป็นองค์กรที่มีชีวิตพร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม เป็นองค์กรที่มีเอกภาพ รอบคอบ รวดเร็ว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์