ตลักษณ์ของสถานศึกษา

                    รักษ์ความเป็นไทย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                    มีน้ำใจ

ปรัชญาของโรงเรียน

                    เรียนดี มีคุณธรรม นำสังคม

พุทธภาษิตของโรงเรียน

                    นัตถิ ปัญญาสมา อาภา หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


ชื่อย่อของโรงเรียน

                    ว.ว.

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยภูมิใจในถิ่นฐาน
๓. ส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
๗. ส่งเสริมภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยภูมิใจในถิ่นฐาน
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

กลยุทธ์(Strategy)
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาจุดเน้น
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕
๒. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
๓. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี
๔. ลดอัตราการออกกลางคัน เพิ่มอัตราการศึกษาต่อ
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๗. ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. สถานศึกษามีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม
๙. พัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
107 หมู่ 5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โทรศัพท์ 056029991

ที่ตั้ง

 

จดหมายข่าว

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติการเข้าชม

019028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
59
258
18270
564
2574
19028

Your IP: 3.233.215.196
2020-04-08 04:52

ข่าวสาร